AcBel Polytech Inc. 康舒科技

永續承諾與策略

康舒致力於企業永續發展,將永續理念結合企業願景,扮演好價值鏈貢獻者角色,成為永續正循環的能量。在企業社會責任經濟、環境、社會三面向的框架下,實現在各項ESG(Environment, Social, Governance) 環境、社會、公司治理三個作為,並對於員工、價值鏈作出的「企業承諾」,落實在企業日常的營運,展現公司永續發展的決心。

永續治理1.png (895 KB)

ESG policy.png (928 KB)

Sustainability milestone.png (482 KB)

organization.png (126 KB)

利害關係人溝通2.png (894 KB)

SDG.png (1.42 MB)

G.png (858 KB)

G-2.png (828 KB)

E.png (958 KB)

E2.png (836 KB)

S.png (987 KB)

S2.png (783 KB)

S3.png (646 KB)